Podział majątku przy sprawie o rozwód

|Podział majątku przy sprawie o rozwód

Podział majątku przy sprawie o rozwód

Decyzja o rozwodzie zwykle  jest związana z koniecznością uregulowania finansów.

Wraz z rozwodem ustaje wspólność majątkowa małżeńska, a składniki majątku wspólnego stają się Państwa współwłasnością w częściach ułamkowych.

Aby sąd orzekł wyrokiem co ma być dla kogo – wniosek o podział majątku można złożyć już w pozwie o rozwód lub w toku tej sprawy.

Zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego „…sąd  może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

W praktyce jest tak, że sąd owszem podzieli majątek jeżeli małżonkowie są zgodni co do składników majątku, ich wartości i sposobu podziału.

Jeżeli nie ma tej zgody, w toku sprawy rozwodowej sąd raczej nie będzie powoływał biegłego na fakt ustalenia wartości nieruchomości czy też przesłuchiwał świadków. Czynności te bez wątpienia spowodowałyby ową zwłokę.

Jak sformułować wniosek o podział majątku przy pozwie o rozwód?

We wniosku należy dokładnie opisać co wchodzi w skład majątku. Ująć nieruchomości, środki na kontach, ruchomości, podać ich cenę i wskazać dla którego z małżonków ma przypaść ich wyłączna własność. Jeśli jeden z małżonków miałby spłacić drugiego – trzeba podać w jakiej wysokości i terminie ma to nastąpić.

Do wniosku muszą być załączone min. odpisy z ksiąg wieczystych i inne dowody potwierdzające prawo własności.

Jeśli nie przy rozwodzie, to jak sądownie podzielić majątek?

Spory o sposób podziału majątku wspólnego są rozpatrywane przez sądy rejonowe miejsca jego położenia. Po rozwodzie lub notarialnym zniesieniu wspólności składa się odrębny wniosek, można powoływać świadków i biegłych.

Sąd orzekający rozwód nie jest właściwy do spraw działowych. Może to zrobić niejako „przy okazji” tej sprawy .

 Aby w jednym procesie (o rozwód) załatwić wszystkie sprawy, najlepiej spróbować się porozumieć.

Jeśli nie uda się Wam tego zrobić samemu, najlepiej skorzystać z pomocy adwokata.

Tak – potrafimy też pomóc wypracować ugodę, nie tylko spierać się w sądzie.

Czy można podzielić majątek przed mediatorem?

Celem mediacji nie jest skłonienie małżonków do dalszego wspólnego życia.

W mediacji można ustalić warunki rozwodu, a także podzielić majątek.

Zamiast procesu o podział, który często ciągnie się latami, można przyjść na jedno lub kilka posiedzeń mediacyjnych, które mogą zakończyć się ugodą.

Poza oszczędnością czasu i pieniędzy, profit jest taki, że to nie sąd, lecz sami decydujecie kto ma otrzymać określone składniki majątku.

Warto zaznaczyć, że ugoda zawarta przed mediatorem ma moc wyroku. Oznacza to, że spisując ją przed założeniem sprawy o rozwód po pierwsze znacznie ułatwicie sądowi pracę, a po drugie – przyspieszycie wydanie wyroku.

Ponadto pozew o rozwód z załączoną ugodą spisaną przed mediatorem na pewno wcześniej znajdzie się na wokandzie.

Jest to rozwiązanie bezpieczne, albowiem ugoda nie wiąże Was do momentu jej zatwierdzenia przez sąd. W razie zmiany stanowiska, można się z niej wycofać.

2022-08-01T06:36:15+01:00 31 marca 2021|