Windykacja długów

||Windykacja długów
Windykacja długów 2023-05-04T14:37:55+01:00

Oferta skutecznych działań z zakresu windykacji długów od firm, skierowana jest do podmiotów posiadających należności z umów oraz do przedsiębiorców, którzy mają wierzytelności z faktur. Prowadzę wszystkie działania na drodze mediacji lub drodze sądowej, prowadząc do uregulowania wierzytelności przez dłużnika.

Na czym polega skuteczna windykacja?

Celem działań windykacyjnych jest:

  • po pierwsze – skierowanie wezwania do zapłaty,
  • po drugie – uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku przeciwko dłużnikowi,
  • po trzecie – wyegzekwowanie pieniędzy Klienta.

Wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty jest szansą na odzyskanie pieniędzy. Na tym etapie  prowadzę sprawę możliwie delikatnie, ale też stanowczo. Nadrzędnym celem moich działań jest doprowadzenie do sytuacji, w której nasz klient odzyska swoje pieniądze i jednocześnie nie straci kontrahenta.

Do jakiego sądu wnoszone są sprawy?

Jeżeli stan faktyczny nie jest bardzo skomplikowany i są podstawy do wydania nakazu zapłaty, pozwy są wnoszone do e-sądu. Analogicznie – przy bardziej skomplikowanych okolicznościach, wymagających przeprowadzenia materiału dowodowego, sprawy są kierowane do sądów powszechnych.

Co się dzieje po wydaniu nakazu zapłaty w e-sądzie?

Nakaz wraz z pozwem jest doręczany dłużnikowi, który od daty jego otrzymania ma 2 tygodnie, by wnieść sprzeciw. Jeśli sprzeciw nie zostanie złożony, sprawa uprawomocni się i można będzie ją skierować do komornika. Jeśli zaś dłużnik wniesie sprzeciw w terminie, postępowanie przed e-sądem ulega umorzeniu. Od tej chwili są trzy miesiące, by wnieść ją ponownie do sądu powszechnego bez ryzyka przedawnienia.

Co jeśli e-sąd nie wyda nakazu zapłaty?

Gdy sąd stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sporządza odpowiednie postanowienie i umarza sprawę. Wtedy też są trzy miesiące, by wnieść ją ponownie do sądu powszechnego bez ryzyka przedawnienia. Jakie zalety ma postępowanie przed e-sądem versus w sądzie powszechnym. Pozew w e-sądzie ma niską opłatę sądową. jedynie 1,25% wartości przedmiotu sprawy. Cechuje się też tym, że trwa krócej. W sądzie powszechnym opłata wynosi 5%, wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej.

Co jeśli komornik nie wyegzekwuje pieniędzy?

Działania kancelarii nie kończą się na złożeniu wniosku egzekucyjnego. Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi komornikami i na bieżąco kontroluje te czynności.

Czy jest możliwe polubowne załatwienie sprawy?

Zawsze, na każdym etapie. Jeśli dłużnik wskutek wezwania do zapłaty lub w toku sprawy będzie chciał ustalić sposób zapłaty należności, pomogę sformułować warunki ugody. Dlaczego miałbyś powierzyć sprawę kancelarii zamiast firmie windykacyjnej? Prowadzenie działań przez kancelarię adwokacką jest dla Ciebie bezpieczne, ponieważ windykacja jest prowadzona zgodnie z literą prawa i wiążących zasad etyki zawodowej radcy prawnego oraz adwokata. Nie wysyłam sms-ów ani pism- straszaków, które nie przynoszą żadnych efektów. Często samo wezwanie do zapłaty podpisane przez adwokata wywołuje odzew. Skuteczny efekt dają natomiast tylko działania zgodne z prawem.

Celem prowadzenia mediacji pomiędzy przedsiębiorcą a jego dłużnikiem jest wypracowanie porozumienia, które będzie zgodne z wolą obu stron sporu. Rozmowy prowadzone są w spokojnej atmosferze, dzięki czemu często doprowadzają do ugody i zachowania relacji biznesowych na dobrym poziomie przy jednoczesnym odzyskaniu należności przez naszego klienta. Do rozmów w kierunku zawarcia porozumienia można przystąpić zawsze, nawet po wysłaniu pism wzywających do zapłaty.