FAQ

|FAQ
FAQ 2023-05-04T15:00:36+01:00

Najczęściej zadawane pytania

Pozew o rozwód składa się do Sądu Okręgowego w mieście gdzie ostatnio małżonkowie mieszkali jeżeli choć jedno z nich nadal tam przebywa. Jeśli oboje razem mieszkali np. w Warszawie, a potem jeden z małżonków przeprowadził się do Krakowa, a drugi do Piaseczna, sądem właściwym nadal będzie Sąd Okręgowy w Warszawie gdyż Piaseczno leży w tym okręgu

W sądach w Warszawie od 3 miesięcy do roku. Reguła jest taka, że im mniej sporne są żądania obu stron, tym można liczyć na szybsze skierowanie sprawy na wokandę.

Można próbować złożyć wniosek o przyspieszenie, ale z doświadczenia wiem, że nie przynosi to efektu. Dlatego kwestie, które mogą być uregulowane przed wyrokiem (alimenty, kontakty) warto zabezpieczyć poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

W sprawach rozwodowych sąd musi ustalić, że ustały więzi łączące małżonków, tzn. że nie prowadzą oni wspólnego gospodarstwa domowego, nie żywią do siebie uczuć i nie sypiają ze sobą. Najczęściej sam fakt osobnego zamieszkiwania od wielu miesięcy przesądza o tym, że nastąpił rozkład pożycia i jest on trwały. Pytania sądu zmierzają do dokonania takich ustaleń.

Tak, gdyż orzekanie o winie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, często też z zeznań świadków. Jeśli oboje powołacie kilka osób, przesłuchanie ich zajmie wiele godzin. Warto mieć na uwadze, że na jednym terminie rozprawy sąd rzadko kiedy słucha więcej niż dwóch świadków, a są one wyznaczane co kilka miesięcy.

Sąd może oddalić powództwo o rozwód jeśli stwierdzi, że zachodzą okoliczności sprzeczne z zasadami współżycia społecznego takie jak np. ciężka lub przewlekła choroba jednego z małżonków. Sąd może też nie rozwiązać małżeństwa gdy uzna, że ucierpi na tym dobro dzieci albo gdy chce tego tylko ten małżonek, który ponosi wyłączną winę, a drugi nie wyraża zgody na rozwód.

To jest zawsze najlepsze, ale nie zawsze możliwe rozwiązanie. Zdarza się, że nawet jeśli przy wnoszeniu sprawy nie uda się ustalić warunków rozstania, w toku sprawy dochodzi do porozumienia. Warto rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora.

Do pozwu o rozwód zawsze dołącza się akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci oraz potwierdzenie opłaty sądowej. W toku sprawy często sąd wzywa do złożenia PIT i zaświadczenia o zarobkach oraz dowody na koszty utrzymania dzieci. Przy żądaniu orzekania o winie dokumentów tych będzie oczywiście więcej gdyż winę trzeba udowodnić.

Wysokość kosztów utrzymania dziecka trzeba udowodnić. Oczywiste dla sądu są wydatki na wyżywienie i odzież, ale pozostałe koszty takie jak: specjalistyczna dieta, wyjazdy na obozy, zajęcia dodatkowe, rachunki za media muszą być poparte dowodami takimi jak: faktury, umowy, potwierdzenia płatności z rachunku bankowego.

Czynsz najmu zwiększa koszty utrzymania, zatem można go doliczyć do usprawiedliwionych wydatków na dziecko. Jego wysokość oblicza się proporcjonalnie do liczby osób tam zamieszkujących i dzieli po połowie pomiędzy rodziców, czyli jeśli mama wynajęła mieszkanie za 2000 zł i mieszka tam z synem, należy przyjąć, że 1000 zł to dodatkowy koszt utrzymania dziecka, zatem do alimentów dolicza się kwotę 500 zł.

Wraz z pozwem lub w trakcie sprawy trzeba złożyć wniosek o zabezpieczenie. Wtedy sąd wyda postanowienie zobowiązujące drugiego rodzica do płacenia alimentów przez czas kiedy trwa postępowanie sądowe.

Postanowienie o zabezpieczeniu jest tytułem wykonawczym, czyli podstawą do egzekucji.

Postanowienie o zabezpieczeniu podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia. Po wyczerpaniu tej drogi sąd orzeknie o alimentach wyrokiem. W toku sprawy można ponownie złożyć wniosek o zabezpieczenie, jednak podstawą do jego uwzględnienia musi być zmiana sytuacji.

Wraz z pozwem lub w trakcie sprawy trzeba złożyć wniosek o zabezpieczenie. Wtedy sąd wyda postanowienie ustalające sposób kontaktów przez czas kiedy trwa postępowanie sądowe.

Nie doradzam tego Klientom. Nawet jeśli rozstaliście się w zgodzie, wiadomość o wejściu w nową relację może spowodować zmianę stanowiska Twojego małżonka o 180 stopni. Może się nawet okazać, że ta nowa osoba (właśnie poznana) spowodowała rozpad Waszego małżeństwa.

Wniesiony pozew można cofnąć. Sąd zwraca opłatę sądową, a wniesiony i cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W razie zmiany sytuacji sprawę o rozwód można założyć ponownie.

Kontakt

ul. Anny Radziwiłł 5/5
02-661 Warszawa