Czy sąd rozwodowy musi orzekać o winie?

|Czy sąd rozwodowy musi orzekać o winie?

Czy sąd rozwodowy musi orzekać o winie?

Sąd wydaje wyrok rozwodowy na podstawie zbadania i ustalenia, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Dzieje się tak wtedy, gdy między obojgiem małżonków ustały więzi gospodarcze, psychiczne i fizyczne w wyniku działań jednego lub obojga małżonków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd podczas wydania wyroku rozwodowego może orzec, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Sąd nie musi orzekać o winie

Jeśli małżonkowie są zgodni co do tego, że nie chcą, by sąd orzekał o winie. W tym celu muszą oboje oświadczyć w sądzie, że chcą się rozwieść bez orzekania o winie.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Sytuacja prezentuje się nieco inaczej, kiedy małżonkowie nie są zgodni co do tego, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dwójka ludzi tworząca małżeństwo jest zobowiązana do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy, współdziałania dla dobra rodziny, a także przyczyniania do zaspokajania potrzeb rodziny zgodnie z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Sprzeczne postępowanie z tymi zasadami stanowi podstawę do rozwodu i przypisania małżonkowi winy za rozkład pożycia. Na tej podstawie sąd może wydać wyrok o rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego małżonka lub obojga małżonków. Ważne, że sąd nie stopniuje winy. Jeden z małżonków mógł przyczynić się bardziej do rozpadu pożycia, a drugi mniej, ale wina w wyroku i tak jest po obu stronach.

2023-04-28T10:12:04+01:00 30 marca 2023|