Mediacja – korzyści z niej płynące

|Mediacja – korzyści z niej płynące

Mediacja – korzyści z niej płynące

Mediacja jest metodą polubownego rozwiązywania sporów. Sąd kieruje strony na mediacje, jeżeli dostrzega szanse na zawarcie porozumienia. Stwarza to Wam możliwość rozwiązania konfliktu lub pewnych jego elementów poprzez negocjacje i wzajemne ustępstwa.

Poprzez mediacje w sprawach rodzinnych możecie uregulować kwestie opieki nad dziećmi, kontaktów z nimi czy wysokości alimentów. Dzięki mediacji możecie wreszcie zmienić stanowisko co do żądania orzekania o winie.

Ponadto sądy w większości przypadków określają kontakty czy alimenty według pewnego schematu. Jeśli chcecie, by zostały one uregulowane w dogodny dla Was sposób, mediacja jest ku temu skutecznym środkiem.

Mediator wyznacza spotkania co kilka tygodni i na każdym z nich dokładnie zapoznaje się z argumentami obu stron. Następnie mediator uświadamia argumenty za i przeciw pewnych rozwiązań.

Mediacja, a postępowanie sądowe

Dla porównania – w postępowaniu sądowym rozprawy wyznaczane są średnio raz na 5 miesięcy. W sądzie często nie ma przestrzeni na  dokładną analizę całokształtu sytuacji. W rezultacie sąd wydaje wyrok na podstawie zebranych dowodów, które często nie odzwierciedlają wyjątkowości Państwa sytuacji rodzinnej czy zawodowej.

Skutki mediacji

Jeśli uda się Państwu zawrzeć przed mediatorem ugodę, po zatwierdzeniu przez sąd ma ona moc wyroku.

Sprawa sądowa zakończona ugodą kończy sprawę na etapie pierwszej instancji. Skorzystaj z mediacji jeśli chcesz, by Twoja sprawa sądowa zakończyła się szybko i bez apelacji.

Przez ugodę zawartą przed mediatorem – sam kształtujesz swoje prawa i sam wykonujesz to, na co się zgodziłeś.

Tak więc, mediacja nie tylko przyspiesza postępowanie. Sprawia również, że zakończenie sprawy może być dla obydwóch stron korzystniejsze, niż to uzyskane przed sądem.

2022-08-01T06:38:19+01:00 3 stycznia 2019|