Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego 2019

|Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego 2019

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego 2019

6 listopada 2019r. weszła w życie Ustawa zmieniająca kodeks postępowania cywilnego.

W jaki sposób Ustawa ta zmienia postępowanie w sprawach rodzinnych?

W zakresie prawa rodzinnego zmieniła się opłata sądowa od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego z 40 zł na 100 zł. Postępowanie nieprocesowe to między innymi sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o kontakty z dziećmi lub ich zmianę.

Wprowadzono opłatę sądową w wysokości 100 zł za każdy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i postanowienia kończącego postępowanie, jak i zapadłego w toku sprawy. Dodatkowo wniosek o uzasadnienie musi teraz zawierać wskazanie konkretnego punktu wyroku, jaki strona będzie zaskarżać do sądu II instancji. Niezłożenie opłaconego wniosku o uzasadnienie uniemożliwia złożenie apelacji, albowiem uchylono przepis przewidujący możliwość złożenia apelacji w ciągu 3 tygodni od ogłoszenia wyroku.

Przedłużony został termin na ogłoszenie wyroku. Wcześniej sąd musiał ogłosić wyrok w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od zamknięcia rozprawy. Teraz termin ten został przedłużony do 1 miesiąca od zamknięcia rozprawy.

Wprowadzono obowiązek sporządzenia odpowiedzi na pozew. Jej brak może skutkować teraz wydaniem wyroku zaocznego.

Nowością jest możliwość wyznaczenia przez sąd posiedzenia przygotowawczego, które służy rozwiązaniu sporu bez prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy.

Posiedzenie przygotowawcze

Jeśli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu rozprawy. Zawiera on zakres roszczeń, które będą  podlegać rozstrzygnięciu przez sąd, a także kolejność przeprowadzania określonych dowodów, terminy posiedzeń sądu, przewidywalny czas zakończenia sprawy i wydania wyroku. Sąd może odstąpić od posiedzenia przygotowawczego jeżeli uzna, że nie przyczyni się ono do przyspieszenia rozpoznania sprawy.

Wprowadzono przepis, który przewiduje możliwość wysłuchania świadka lub strony na odległość. Walor dowodowy takie zeznanie uzyska, jeżeli zostanie przedłożone w sposób, który nie będzie rodził wątpliwości, że zeznania złożyła konkretna osoba.

W praktyce stosowania nowych przepisów okaże się, czy rzeczywiście przyczynią się one do usprawnienia i przyspieszenia postępowań sądowych.

2020-05-05T19:21:14+01:00 3 lutego 2020|