Jak uzyskać rozwód na jednym terminie rozprawy?

|Jak uzyskać rozwód na jednym terminie rozprawy?

Jak uzyskać rozwód na jednym terminie rozprawy?

Istnieje przekonanie, że sprawy o rozwód są kosztowne i długotrwałe.

Wyrok rozwodowy można uzyskać nawet na pierwszym terminie rozprawy. Warunkiem jest, by strony były dobrze przygotowane do posiedzenia sądowego.

Kluczowe jest, by małżonkowie zajmowali zgodne stanowisko co do sposobu rozwiązania małżeństwa, tj. tego, że chcą się rozwieść bez orzekania o winie lub ewentualnie zgodnie żądają tego, by rozwód był z orzeczeniem o winie obu stron.

Jeżeli z małżeństwa pochodzą wspólne małoletnie dzieci, wszelkie kwestie z nimi związane, a wymagające uregulowania w wyroku rozwodowym również można usankcjonować na jednym terminie rozprawy sądowej, jednak żaden z poniższych punktów nie może być sporny.

O czym rozstrzygnie sąd w wyroku orzekającym rozwód?

Zgodnie z art. 58 §1 k.r.i o. w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o następujących sprawach związanych z małoletnimi dziećmi:

  1. Czy obojgu rodzicom będzie przysługiwała pełna władza rodzicielska, czy też jednemu z nich władzę tą należy ograniczyć i  w jaki sposób
  2. Gdzie będzie miejsce zamieszkania dziecka (w każdorazowym miejscu zamieszkania matki czy ojca)
  3. Jaka będzie wysokość alimentów na dzieci (zasądzona od tego rodzica, którego adres nie będzie określał miejsca stałego pobytu dzieci)
  4. W jaki sposób będzie wyglądał podział czasu, jaki rodzice będą spędzali z dziećmi

Dążąc do tego, by sprawa rozwodowa zamknęła się na jednym terminie, wszystkie podane wyżej kwestie należy opracować i rozstrzygnąć między sobą wcześniej, tak by przyjść do sądu po to, by sformalizować rozstanie, zamiast omawiać na kilku rozprawach każdy z elementów wyroku rozwodowego. Warto pamiętać, że terminy rozpraw są wyznaczane średnie co 5 miesięcy. Zatem im więcej spornych kwestii, tym większa ilość dowodów musi być przeprowadzona i powoduje przedłużenie postępowania sądowego.

Jeżeli oboje małżonkowie zajmą zgodne stanowisko co do rozwodu bez orzekania o winie, a nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd ograniczy postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci – sąd dodatkowo przesłucha jednego świadka na okoliczność sytuacji dzieci i tego, czy rozwód nie wpłynie negatywnie na ich dobro.

Sędziom też zależy na sprawnym zakończeniu danej sprawy, tak więc gdy z akt wynika, że stanowisko stron jest lub najprawdopodobniej będzie zgodne, sąd szybciej wyznacza termin takiej rozprawy, a po przeprowadzeniu niezbędnych dowodów, tj. przesłuchania stron (i ewentualnie świadka) zwykle już po krótkiej przerwie wydaje wyrok.

2022-08-01T06:27:18+01:00 18 kwietnia 2019|